Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Big Data Small

Artikel 1 – Algemeen

1.1. Op iedere aanbieding en/of offerte en/of opdracht en/of overeenkomst (vanaf hier: overeenkomst) tussen Big Data Small en de (potentiële) opdrachtgever (vanaf hier: opdrachtgever) zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.2. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts voor de overeenkomst waarop zij expliciet van toepassing zijn verklaard. De eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door Big Data Small uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de (gedeeltelijke) toepasselijkheid daarvan naast de toepasselijkheid van deze voorwaarden schriftelijk tussen partijen wordt overeengekomen.
1.3. Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet zulks niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van deze Algemene Voorwaarden respectievelijk van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.

Artikel 2 – Onderzoeksbriefing

2.1. Big Data Small dient zich in voldoende mate op de hoogte te stellen van de doelstellingen van opdrachtgever.
2.2. Onderzoeksvoorstellen van Big Data Small zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst heeft verstrekt.
Opdrachtgever staat er tevens voor in dat hij zelve alsmede Big Data Small gerechtigd is alle aan Big Data Small verstrekte gegevens, waaronder adresmateriaal, voor marktonderzoek aan te (doen laten) wenden.
2.3. Alle informatie die tijdens de onderzoeksbriefing, of tijdens de uitvoering van het onderzoek, door opdrachtgever aan Big Data Small wordt verstrekt, is strikt vertrouwelijk en Big Data Small is verplicht tot geheimhouding daarvan. Deze geheimhoudingsverplichting geldt ook indien Big Data Small informatie van opdrachtgever heeft ontvangen en de overeenkomst niet aan Big Data Small wordt gegeven.

Artikel 3 – Onderzoeksvoorstellen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen, onderzoeksvoorstellen en offertes van Big Data Small zijn geheel vrijblijvend en op geen enkele wijze bindend. Overeenkomsten alsook wijzigingen of annuleringen daarvan zijn voor Big Data Small eerst bindend wanneer zij door haar schriftelijk zijn aanvaard, dan wel nadat met medeweten van opdrachtgever door Big Data Small met de uitvoering van het onderzoek is begonnen. De opdrachtgever is door haar overeenkomst, die geldt als onherroepelijk aanbod, gebonden.
3.2. Big Data Small kan voor het (doen) vervaardigen of uitbrengen van een onderzoeksvoorstel kosten in rekening brengen, mits dit van tevoren met opdrachtgever is overeengekomen.
3.3. Door Big Data Small aangeboden tarieven en kosten kunnen gedurende vier maanden na het aanbod niet worden verhoogd, tenzij de uitvoering van het onderzoek door toedoen van opdrachtgever niet kan plaatsvinden binnen de in het onderzoeksvoorstel vermelde periode of Big Data Small zich het recht van verhoging heeft voorbehouden.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

4.1. Big Data Small zal de overeenkomst naar beste weten en kunnen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2. Big Data Small is behoudens in geval van grove schuld of nalatigheid aan haar zijde niet verder aansprakelijk dan tot nakoming van haar contractuele verplichtingen. Big Data Small is mitsdien op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan in verband met of veroorzaakt door van haar afkomstige zaken en/of door haar verrichte werkzaamheden, hoe deze schade ook is ontstaan en van welke aard zij ook is. Met name is elke vordering terzake van bedrijfsschade of andere vorm van gevolgschade uitdrukkelijk uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan alle schade als gevolg van iedere vorm van gebruik van onderzoeksuitkomsten door opdrachtgever of derden.
4.3. Big Data Small bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever of derden kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de vennoten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.
4.4. Opdrachtgever is gehouden Big Data Small en haar ondergeschikten alsmede vennoten terzake van alle met de door haar met de opdrachtgever gesloten overeenkomst samenhangende vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen te vrijwaren, inclusief inbreuk op enig recht van derden of schade als bedoeld in artikel 4.2 hiervoor.
4.5. Onder uitdrukkelijke handhaving van het hierboven bepaalde is de aansprakelijkheid van Big Data Small steeds beperkt tot het bedrag van de met de opdrachtgever overeengekomen vergoeding die Big Data Small voor zijn werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen.
4.6. Eventuele vorderingen en verweren van opdrachtgever, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat het geleverde respectievelijk de verrichte prestatie niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van één jaar na op- of aflevering, dan wel binnen één jaar na het ontdekken van de schade of het gebrek in geval van een gebrek die niet eerder te onderkennen was.

Artikel 5 – Levertijd en planning

5.1. De door Big Data Small opgegeven dan wel met opdrachtgever overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering. Behalve in geval van grove schuld zijdens Big Data Small geeft overschrijding van een levertermijn de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting. In geval van overmacht als bedoeld in artikel 6 hiernavolgend, alsmede indien door een – al dan niet verwijtbaar – handelen of nalaten van de opdrachtgever of een derde, waaronder onder meer dient te worden verstaan onvoorziene omstandigheden die samenhangen met tussentijdse wijzigingen in de overeenkomst of factoren buiten de macht van Big Data Small die veldwerk of technische afwerking kunnen beïnvloeden, vertraging is veroorzaakt, zal de levertijd tenminste worden verlengd met de duur van de vertraging.
5.2. Indien Big Data Small een vertraging voorziet, zal hij opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis stellen. Big Data Small is bevoegd door middel van deelleveringen aan haar verplichtingen te voldoen.
5.3. Indien opdrachtgever in de overeengekomen tijdsplanning een wijziging wenst aan te brengen, zal Big Data Small daaraan medewerken, mits opdrachtgever hierover tijdig met Big Data Small in overleg treedt en voorts onder de voorwaarde dat, afhankelijk van de omstandigheden van het desbetreffende geval, deze medewerking in redelijkheid van Big Data Small kan worden verlangd. Dit laatste zal mede afhangen van de bereidheid van opdrachtgever de (meer)kosten te vergoeden die Big Data Small moet maken als gevolg van de door opdrachtgever gewenste wijziging in de overeengekomen tijdsplanning.
5.4. Tenzij over de hierna te noemen termijn schriftelijk een afwijkende afspraak mocht zijn gemaakt, zal opdrachtgever te allen tijde tenminste vijf werkdagen voor het geplande aanvangstijdstip van het veldwerk eventuele afwijkingen in de overeengekomen tijdsplanning schriftelijk kenbaar dienen te maken jegens Big Data Small. Mocht opdrachtgever deze termijn niet in acht nemen, dan is Big Data Small gerechtigd tot vordering van de volledige betaling van de voor het veldwerk overeengekomen vergoeding. Op deze vergoeding komen eventuele vervangende inkomsten in mindering.

Artikel 6 – Overmacht

6.1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Big Data Small onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien – die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of bezwaarlijk maakt, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, werkstaking, oproer, uitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Big Data Small of één van haar eventuele toeleveranciers.

Artikel 7 – Wijzigingen/meerwerk

7.1. Indien opdrachtgever wijzigingen in de opzet en/of inhoud van het onderzoek wenst aan te brengen, zal opdrachtgever daartoe tijdig in overleg treden met Big Data Small. Big Data Small zal aan de gewenste wijzigingen meewerken, mits zulks in redelijkheid van Big Data Small kan worden verlangd en hierover en over de kosten die in redelijkheid extra kunnen worden berekend, dan wel in redelijkheid in mindering komen, overeenstemming wordt bereikt.
7.2. Het is Big Data Small nimmer toegestaan wijzigingen aan te brengen in de overeengekomen opzet en/of inhoud van een onderzoek zonder dat opdrachtgever daarmee heeft ingestemd.
7.3. Indien Big Data Small meer of minder werkzaamheden dient te verrichten dan is voorzien in het aan de overeenkomst ten grondslag liggende onderzoeksvoorstel, zal hij hierover in overleg treden met opdrachtgever. De door Big Data Small te verrichten aanvullende werkzaamheden komen voor rekening van opdrachtgever, tenzij de noodzaak deze aanvullende werkzaamheden te verrichten, is veroorzaakt door nalatigheid van Big Data Small danwel doordat Big Data Small een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de bewuste werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien. De hoogte van de met de bewuste aanvullende werkzaamheden gemoeide vergoeding zullen partijen in overleg vaststellen. Indien Big Data Small minder werkzaamheden behoeft te verrichten, kan de opdrachtgever aanspraak maken op reductie van de te betalen vergoeding, mits en voorzover de Big Data Small als gevolg hiervan ook daadwerkelijk minder kosten maakt. De hoogte van de reductie die is gemoeid met de bewuste minder te verrichten werkzaamheden zullen partijen in overleg vaststellen.

Artikel 8 – (Tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst/opschorting en ontbinding van de overeenkomst

8.1. Indien als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst door Big Data Small de overeenkomst niet of niet volledig wordt uitgevoerd, zal opdrachtgever Big Data Small middels deurwaardersexploot schriftelijk in gebreke stellen en, in de gelegenheid stellen de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn deugdelijk uit te voeren. Een tekortkoming is Big Data Small alleen dan in redelijkheid toerekenbaar indien geen sprake is van overmacht als bedoeld in artikel 6 hiervoor.
8.2. Opdrachtgever is alleen dán niet gehouden Big Data Small in de gelegenheid te stellen alsnog aan haar verplichtingen te voldoen als hiervoor bedoeld, indien zulks in redelijkheid niet van opdrachtgever kan worden verlangd.
8.3. Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Big Data Small gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste de periode dat de overmacht voortduurt op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever zal zijn gehouden.
8.4. Extra kosten die Big Data Small na ingebrekestelling als hiervoor bedoeld dient te maken, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Uitsluitend indien ook na ingebrekestelling en het verstrijken van de redelijke termijn als hiervoor vermeld de tekortkoming van Big Data Small voortduurt, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en op te schorten.
8.5. Indien Big Data Small als gevolg van een oorzaak die opdrachtgever kan worden toegerekend de overeenkomst niet heeft kunnen uitvoeren, zal Big Data Small opdrachtgever in gebreke stellen en, met inachtneming van een termijn van één week, schriftelijk aanbieden de overeenkomst alsnog uit te voeren, tenzij zulks in redelijkheid niet van Big Data Small kan worden verlangd. Indien opdrachtgever van genoemd aanbod geen gebruik maakt, is opdrachtgever gehouden de door Big Data Small als gevolg van het niet uitvoeren van de overeenkomst geleden schade en gederfde winst te vergoeden.
8.6. Big Data Small is gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever zonder ingebrekestelling te ontbinden en/of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien overigens opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Big Data Small op grond van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan haar verplichtingen jegens Big Data Small te voldoen en niet is voldaan aan een schriftelijke sommatie van Big Data Small binnen de daartoe gestelde termijn.
8.7. Indien Big Data Small of opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, (voorlopig) surséance van betaling vraagt, bij stillegging, liquidatie dan wel gehele of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf, of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
8.8. Zowel in geval van opschorting of ontbinding van de (uitvoering van de) overeenkomst is Big Data Small gerechtigd terstond betaling te verlangen van de overeengekomen prijs, en is dit bedrag onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 – Betalingsvoorwaarden

9.1. De in een onderzoeksvoorstel en/of offerte vermelde tarieven zijn inclusief reis- en verblijfskosten, tenzij anders is aangegeven. Kosten die Big Data Small in rekening van opdrachtgever kan brengen, dienen door Big Data Small desgevraagd op hoofdlijnen te worden gespecificeerd.
9.2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de datum op de factuur, tenzij anders is overeengekomen. Na het verstrijken van deze vervaldag zonder dat betaling heeft plaatsgevonden wordt de wettelijke rente in rekening gebracht. Ingeval opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van één of meer verplichtingen jegens Big Data Small, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening binnen en buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.
9.3. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting en/of verrekening van verplichtingen jegens Big Data Small.
9.4. De in offertes vermelde bedragen zijn altijd exclusief omzetbelasting.

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

10.1. Alle rechten van industriële en intellectuele eigendom, waaronder het auteursrecht, op het volgende (onderzoeks)materiaal blijven berusten bij opdrachtgever/worden aan opdrachtgever overgedragen:
a. door opdrachtgever verstrekte vragenlijsten, instructies, specificaties, gegevensbestanden en andere informatie die door opdrachtgever zijn/is verstrekt;
b. de uitkomst van het marktonderzoek – in de vorm van rapporten, adviezen e.d. – indien de overeenkomst maatwerkonderzoek betreft, en op voorwaarde dat opdrachtgever het terzake van de overeenkomst aan Big Data Small verschuldigde volledig zal hebben voldaan. Onder maatwerkonderzoek worden in dit verband verstaan alle marktonderzoekactiviteiten, zowel kwalitatief als kwantitatief, die specifiek of alleen voor opdrachtgever worden uitgevoerd.
10.2. Alle onder 10.1.b. hiervoor genoemde en door Big Data Small geleverde of te leveren zaken blijven eigendom van Big Data Small tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen Big Data Small uit hoofde van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst te vorderen heeft. Hieronder zijn mede begrepen rente en kosten en vorderingen wegens tekortschieten van de opdrachtgever in de nakoming van zodanige overeenkomst. Indien de door Big Data Small onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bestanddeel worden van een andere zaak of worden gevormd tot een andere zaak, wordt Big Data Small mede-eigenaar van die andere zaak in verhouding van de waarde van die door Big Data Small geleverde zaak tot die van de andere zaak, respectievelijk blijft Big Data Small eigenaar van de gevormde zaak. Voor de periode dat opdrachtgever uit welke hoofde ook nog iets aan Big Data Small verschuldigd is, draagt zij reeds bij voorbaat voorzover mogelijk de mede-eigendom van die andere zaak, respectievelijk de eigendom van de gevormde zaak aan Big Data Small over. Opdrachtgever machtigt Big Data Small onherroepelijk al hetgeen te verrichten wat nodig is om de (mede-)eigendom te verwerven, gelijk de opdrachtgever zich overigens verplicht tot volledige medewerking terzake. De opdrachtgever verplicht zich om de zaak op voor derden kenbare wijze voor Big Data Small te houden.
10.3. Opdrachtgever is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken geheel of gedeeltelijk te vervreemden of aan derden in pand te geven. Bij overtreding hiervan dient, ongeacht de betalingsvoorwaarden, de verschuldigde som terstond te worden voldaan.
10.4. Het is Big Data Small niet toegestaan (enig onderdeel van) het in artikel 10.1. genoemde materiaal zonder de toestemming van opdrachtgever ter kennis aan derden te stellen.
10.5. Alle rechten van industriële en intellectuele eigendom, waaronder het auteursrecht, op het volgende onderzoekmateriaal berusten en blijven berusten bij Big Data Small:
a. onderzoeksvoorstellen, kostenopgaven, offertes e.d.;
b. al het door Big Data Small vervaardigde onderzoekmateriaal, zoals bijvoorbeeld (ontwerpen van) mallen, modellen, technieken, vragenlijsten, instrumenten en software;
c. de uitkomst van het marktonderzoek in de vorm van rapporten, adviezen e.d.
10.6. Het is opdrachtgever niet toegestaan (enig onderdeel van) het in artikel 10.5. genoemde materiaal zonder de toestemming van Big Data Small ter kennis van derden te brengen. Opdrachtgever kan het in artikel 10.5. sub c. bedoelde materiaal voor intern gebruik reproduceren en anderzijds voor intern gebruik aanwenden.
10.7. Opdrachtgever garandeert Big Data Small dat met het uitvoeren van de overeenkomst geen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele en industriële eigendomsrechten dan wel daarmee gelijk te stellen rechten van derden, indien de overeenkomst uitgevoerd moet worden naar opgaven door of namens opdrachtgever verstrekt.

Artikel 11 – Schade aan of door testmateriaal

11.1 Alle schade die ontstaat aan testmateriaal dat door opdrachtgever ter beschikking is gesteld aan Big Data Small, is voor rekening van Big Data Small tenzij deze schade is veroorzaakt door factoren die buiten de macht van Big Data Small liggen.
11.2. Alle schade die ontstaat door (het gebruik van) testmateriaal dat door opdrachtgever aan Big Data Small ter beschikking is gesteld, is voor rekening van opdrachtgever, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld van (het personeel van) Big Data Small.
11.3. Opdrachtgever garandeert Big Data Small dat zij slechts materiaal aan Big Data Small levert welke bij normaal gebruik voldoet aan alle geldende veiligheidseisen en –voorschriften voor personen, diens gezondheid en het milieu, en vrijwaart (het personeel van) Big Data Small tegen aanspraken die zij of derden terzake hiervan mochten hebben.

Artikel 12 – Toepasselijk recht/geschillenregeling

12.1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Big Data Small is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van of samenhangen met de uitvoering van (een) overeenkomst(en) tussen partijen worden beslecht, indien het geschil behoort tot de wettelijke competentie van de Arrondissementsrechtbank, door de Arrondissementsrechtbank in de plaats van vestiging van Big Data Small, tenzij Big Data Small er voor mocht kiezen het geschil voor te leggen aan de Arrondissementsrechtbank in de plaats van vestiging van opdrachtgever.

Amsterdam, 29 januari 2013